Skydds- och säkerhetsföreskrifter för Renovas anläggningar

Området är hårt trafikerat av olika typer av fordon. Se till att få ögonkontakt med chauffören i fordonet innan du passerar trafikerat område. SE UPP för backande fordon!

Generella regler

 • Varselkläder och skyddsskor ska alltid användas på anläggningen! Se varningsskyltar på respektive anläggning om annan personlig skyddsutrustning krävs.
 • För att få kontakt med maskinister ring respektive anläggningstelefon (se telefonnummer nedan.), så att de i sin tur kontaktar maskinisten. Närma er inte maskinernas arbetsområde till fots!
 • Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd!
 • Rökning är endast tillåten på anvisad plats.
 • Det är förbjudet att använda eller att vara påverkad av alkohol eller droger på Renovas område.
 • Spill (olja, fett, kemikalier etc.) ska omgående saneras och Renovas personal ska informeras.
 • Det är förbjudet att ta med sig avfall som ligger på anläggningen, avfallet tillhör Renova.

Trafikregler

 • Håll hastighetsbegränsningarna som gäller på respektive anläggning.
 • Visa hänsyn till gående.
 • Det är förbjudet att använda telefon vid körning av fordon.
 • Behållare ska alltid vara i låst läge. Luckor och containertak ska vara stängda vid förflyttning på området, och upphängda vid tippning.
 • För allas säkerhet, lämna aldrig eget fordon längre bort än 3 meter.
 • Vid tippning, tänk på att lasta av varsamt så ingen annan får material på sig.
 • Vid rangering, visa hänsyn till annan verksamhet på samma yta.
 • Respektera koner och andra avspärrningar samt lämna utrymme vid passage och tippning så att de inte döljs eller förstörs.
 • Respektera ljus- och ljudsignaler, följ skyltinstruktioner och stäng bom/port efter tippning.

Telefonlista till respektive anläggning

Högsbo: 031–49 76 41
Skräppekärr: 031–61 85 99
Sävenäs: 031–61 80 29
Marieholm: 031–61 83 32
Kläpp: 031–61 80 84
Munkegärde: 076–945 95 00
Fläskebo: 031–91 78 23
Tagene: 031–61 80 57
Mölndal: 031–61 80 44
Lerum: 031–61 80 43
Farligt Avfall: 031–61 80 15