Tillbaka till nyhetsarkivet

Inbjudan till avgränsningssamråd


Renova Miljö AB bjuder in till avgränsningssamråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning.

Renova Miljö AB avser ansöka om miljötillstånd för befintlig, utökad och nyverksamhet på Fläskebo avfallsanläggning i Härryda kommun, omfattande i huvudsak deponering av icke farligt och farligt avfall, samt hantering, behandling och återvinning av avfall inklusive bl.a. avvattning av oorganiskt slam, jordtillverkning, sortering och tvätt av schaktmassor samt mellanlagring av vissa typer av avfall.

Renova Miljö AB ska samråda med bl.a. de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten och med allmänheten. Fastighetsägare, ledningsägare, nyttjanderättshavare och närboende inom bedömt påverkansområde för buller bedöms kunna bli särskilt berörda av verksamheten, se mer om detta i samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget innehåller också uppgifter om bl.a. verksamhetens utformning och omfattning, miljöeffekter verksamheten kan medföra samt preliminärt innehåll i miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 16 juni 2022 kl. 17.00 på Fläskebo avfallsanläggning, Mediavägen 3, Härryda.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun (Obs! Uppdaterat 2022-05-30)

Synpunkter

Skriftliga synpunkter kan lämnas fram till 1 juli 2022 till:
Viktoria Edvardsson, 031-61 87 73, viktoria.edvardsson@renova.se
Lisa Bindgård, 031-61 82 28,lisa.bindgard@renova.se

Postadress: Renova Miljö AB,Box 156, 401 22 Göteborg

Behandling av personuppgifter

Renova Miljö AB behandlar dina personuppgifter. När du mailar eller skickar brev till oss lämnar du personuppgifter i form av till exempel namn och e-postadress och/eller postadress. Det är uppgifter vi behöver för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: Så hanterar vi personuppgifter | Renova