Invigning av ny rökgasreningen på Sävenäs

Pressmeddelande

Femte generationens rökgasrening har tagits i bruk på panna 1 i avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Investeringen är en viktig miljöåtgärd och innebär att utsläppen av kväveoxid till luft från den aktuella linjen minskar med cirka två tredjedelar. Utsläppen av kväve till vatten kommer i princip att upphöra.

I samband med Renova Miljös styrelsemöte 8 februari togs den senaste miljöinvesteringen på anläggningen, officiellt i bruk. Arbetet med att installera en ny rökgasrening på panna 1, har pågått under ett och ett halvt år.

– Vi har nu samma rökgasrening som på panna 7, vilket gör att vi har två pannor som är rustade för att hålla till mitten av det här seklet, berättar Jonas Axner, produktionschef.

Avfallsvärmeverket i Sävenäs består av fyra förbränningslinjer, eller pannor som de benämns i dagligt tal. De är byggda vid olika tidpunkter. För att även i framtiden kunna ta hand om Göteborgsregionens brännbara avfall och leverera el och fjärrvärme med hög tillgänglighet måste utrustning och teknik moderniseras och bytas ut efter hand. Uppgraderingen innebar bland annat att ett gammalt spärrfilter togs bort och ett nytt vått elfilter samt katalytisk kväveoxidavskiljning installerades. Även rökgaskanalerna från den befintliga våta reningen ända till utloppet i skorstenen har bytts ut.

– Det fanns ett reinvesteringsbehov av vissa delar av rökgasreningen och då ville vi samtidigt passa på att modernisera den. Det system vi har installerat nu är toppmodernt, säger Jonas Axner.


– Genom en moderniserad rökgasrening når vi en bit på väg för att minska belastningen på miljön och minska övergödning på grund av våra kväveutsläpp.

Även på de återstående två pannorna, de äldsta, kommer rökgasreningen att delvis moderniseras. Runt 2040 beräknas det dock vara dags att ersätta dem med helt nya pannor.

Vid frågor kontakta:
Christer Lundgren
031-61 80 01
christer.lundgren@renova.se