Nu även klimatpåverkan i Renovas prisbelönta kundportal

Pressmeddelande
Renovas balningsanläggning i Göteborg

Genom att utveckla hållbara och kundanpassade produkter och tjänster hjälper Renova sina kunder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av funktionen statistik och miljöpåverkan kan kunderna få insyn i hur det insamlade avfallet återvunnits eller slutbehandlats.

Funktionen är utvecklad som ett komplement till den redan existerade miljönytta som i dagsläget bara visar de första behandlingsstegen efter att avfallet samlats in. Nu kan kunderna även se hur avfallet blivit återvunnet eller slutbehandlats och sina totala utsläpp av CO2.

– Vi hoppas att vi genom den nya funktionen kan uppmuntra våra kunder till att göra medvetna val. Siffrorna ger kunderna ett kvitto på nyttan med källsortering och annat nyttiggörande av material, säger Lia Detterfelt, utvecklingsstrateg.

– Vi tog fram Renovas kundportal för att hjälpa kunder att få koll på sitt avfall. Tjänsten visar kundernas avfallsbehållare samt vilken status de har, när de töms och hur mycket som tömts. Det är viktig för oss att portalen inte bara kan ge kunderna en bild av hur avfallshanteringen ser ut, utan också hur deras arbete gör skillnad. Den nya uppdateringen är en led i det arbetet, säger Tony Carlsson, Affärsområdeschef Logistik.

Så har vi beräknat miljöpåverkan i Kundportalen
Klimatberäkningarna bygger på antaganden om att avfallet som lämnats till Renova, har en schabloniserad sammansättning. Siffrorna som kundportalen ger är en uppskattning av vilken klimatbelastning eller klimatnytta som avfallet gett upphov till då det återvunnits och/eller behandlats.

Avfallet genomgår oftast flera olika sorterings- och förädlingssteg. Varje steg kan ge upphov till utsläpp, då avfallet förädlas för att fungera för återanvändning, som råvara för nyproduktion eller energiproduktion och eventuella obrukbara rester deponeras.

Renovas fordon, arbetsmaskiner och stödbrännare drivs av förnybara bränslen som klassas som fossilfria. Därför består de direkta utsläppen nästan uteslutande av den plast och annat fossilt material som avfallet innehåller. Ett ton plastavfall ger upphov till 1-3 ton koldioxidekvivalenter vid förbränning.

I ett systemperspektiv ger återvinningen oftast en klimatnytta, då jungfruliga råvaror ersätts och då energin nyttiggörs. Uppskattade siffror på dessa klimatvinster utifrån kundens avfall, ges också i kundportalen. . 

Presskontakt

Kommunikatör 
Linnea Donaldson 
linnea.donaldson@renova.se
+46 70 508 58 86